Klimat globalny

Drzewa miejskie, tak jak każde inne drzewa swkwestrują i magazynują dwutlenek węgla. Usługa ta ma swoją wartość ekonomiczną.

Klimat globalny MQ

Zieleń miejska świadczy usługę bezpośredniej sekwestracji, czyli wychwytywania CO2 z powietrza atmosferycznego w wyniku procesu fotosyntezy i respiracji, a także magazynowania węgla w tkankach, którego ilość zwiększa się w miarę wzrostu rośliny [Szczepanowska i Sitarski 2015].

Pochłanianie CO2 przez zieleń miejską jest istotne, ponieważ dwutlenek węgla, jako główny gaz cieplarniany wpływa, łącznie z innymi gazami (takimi jak metan, CFC i tlenki azotu), na zwiększenie średniej globalnej temperatury powietrza przez przechwytywanie niektórych długości fal gorąca w atmosferze [Moulton i Richards 1990].

Ilość rocznej sekwestracji węgla zależy przede wszystkim od wielkości rośliny, dlatego drzewa miejskie odgrywają tu kluczową rolę. Badanie wykonane w Nowym Jorku pokazało, że 584.036 tamtejszych drzew przyulicznych związało w ciągu roku ponad 50 tys. ton węgla – przeciętnie około 87 kg przez jedno drzewo. Autorzy zauważają jednak, że wartość ta różni się znacznie w zależności od wielkości drzewa. Średnia roczna sekwestracja CO2 przez jedno duże nowojorskie drzewo przyuliczne wyniosła 116 kg CO2, a drzewo małe zaledwie 10 kg CO2 [Peper i in. 2007]. Należy tu jednak zaznaczyć, że drzewa o słabej kondycji, wynikającej np. z ich starości mogą w skali roku nie zwiększać swojej biomasy, a wręcz ją tracić, przez co wartości netto rocznej sekwestracji tych drzew mogą być ujemne.

Aby oszacować wartość pieniężną związaną z sekwestracją CO2 na ogół naukowcy otrzymane wartości biofizyczne wymnażają przez szacowane marginalne koszty społeczne emisji dwutlenku węgla. Między innymi właśnie w ten sposób oszacowano, że ograniczanie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym w wyniku sekwestracji CO2 przez nowojorskie drzewa przyuliczne przekłada się na wartość ekonomiczną wynoszącą około 388 tys. USD rocznie [Peper i in. 2007]. Alternatywnym sposobem wyceny tej usługi ekosystemowej jest skupienie się zamiast na wartości rocznej sekwestracji, na łącznym koszcie utraty tej usługi, w następstwie wycięcia drzewa. Jeżeli drzewo się zlikwiduje, całkowite CO2 zmagazynowane w tkankach rośliny w ciągu jej wzrostu wróci do atmosfery, co można potraktować jako „utratę usługi ekosystemowej”, która również ma swoją wymierną wartość ekonomiczną.

Źródła:

  • Szczepanowska, H.B., Sitarski, M. 2015. Drzewa – zielony kapitał miast. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Warszawa
  • Moulton, R., Richards, K. 1990. Costs of Sequestering Carbon through Tree Planting and Forest Management in the United States. General Technical Report WO-58, U.S. Department of Agriculture. Washington. D.C.
  • Peper, P. J., McPherson, E.G., Simpson, J.R., Gardner, S. L., Vargsas, K.E., Xiao, Q. 2007. Municipal Forest Resource Analysis. USDA Forest Service. Pacific Southwest Research Station. New York City